Privacyverklaring aanmelden warmte- en/of koudelevering

Unica verzamelt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Wij hechten waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Unica staat er in ieder geval voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens

Unica legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u zich aanmeld voor warmte- en/of koudelevering door Unica. Het gaat hierbij om gegevens zoals voor- en achternaam, voorletters, contactgegevens, geboortedatum, huisadres, gezinssamenstelling, rekeningnummer en naam rekeninghouder. De gegevens worden door uzelf verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde.

Unica gebruikt deze gegevens om met u een overeenkomst te sluiten, u energie te leveren en in die hoedanigheid te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Gebruik persoonsgegevens

Unica gebruikt de persoonsgegevens als volgt:

  • Voor het sluiten van de overeenkomst;
  • Voor de levering van energie;
  • Voor de facturatie en betalingen.

Delen met anderen

Unica verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Unica zal persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden.

Hoe lang we gegevens bewaren

Unica neemt verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd. Wij hebben diverse maatregelen getroffen binnen onze ict-voorzieningen om de gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of niet geoorloofde toegang tot de persoonsgegevens die we verzamelen via het aanmeldformulier. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot de gegevens en maken wij gebruik van een beveiligde omgeving. Unica heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met verwerkers die door Unica worden ingeschakeld.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hierboven genoemde doeleinden. Nadat persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Unica van u verzamelt en gebruikt, kunt u Unica vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar privacy@unica.nl. Ter controle van uw identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Unica zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Vragen / klachten

Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop Unica omgaat met uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen via privacy@unica.nl of per post:

Unica Groep B.V.
t.a.v. Privacy
Postbus 202
3870 CEĀ  Hoevelaken